1 to 20

Name ( Japanese) Denomination Deity Location
1 Reisho-in  嶺松院 Soto Kannon Bosatsu Amagi
2 Kodoji  弘道寺 Soto Kannon Bosatsu Amagi
3 Saisho-in  最勝院 Soto Shaka Nyorai Naka Izu
4 Jofu-in  城富院 Soto Kanzeon Bosatsu Naka Izu
5 Gyokuto-in  玉洞院 Soto Juichimen Kannon Bosatsu Shuzenji
6 Kongoji金剛寺 Shingon Dainichi Nyorai Shuzenji
7 Senryuji  泉龍寺 Soto  Seikanzeon Bosatsu Shuzenji
8 Ekizanji  益山寺 Shingon Senju Kanzeon Bosatsu Shuzenji
9 Chorakuji  澄楽寺 Shingon Fudo Myo-o Ohito
10 Zoshun-in  蔵春院 Soto Shakyamuni Ohito
Name ( Japanese) Denomination Deity Location
11 Chogenji  長源寺 Soto Shaka Nyorai Nirayama
12 Chouonji  長温寺 Soto Yakushi Nyorai Izunagaoka
13 Hojoji  北條寺  Rinzai Kanzeon Bosatsu Izunagaoka
14 Jiko-in  慈光院  Soto Amida Nyorai Nirayama
15  Kogan-in  高岩院  Rinzai Yakushi Nyorai Nirayama
16 Koshoji  興聖寺 Rinzai Enmei Jizo Bosatsu Kannami
17 Senpukuji  泉福寺 Shingon Fudo Myo-O Mishima
18 Sotokuji  宗徳院 Soto Enmei Jizo Bosatsu Mishima
19 Renkeiji  蓮馨寺 Jodoshu Amida Nyorai Mishima
20  Yotokuji  養徳寺 Rinzai Juichimen Kannon Bosatsu Kannami

Next  21 to 40

Advertisements