81~88

Name ( Japanese) Denomination Deity Location
81 Hozo-in  宝蔵院 Soto Jizo Bosatsu Matsuzaki
82 Jigenji  慈眼寺 Rinzai Nishi Izu
83 Tofukuji  東福寺 Rinzai  Amida Nyorai Nishi Izu
84 Hogenji  法眼寺 Rinzai Shaka Nyorai Nishi Izu
85 Daishoji  大聖寺 Rinzai Fudo Myo-O Kamo
86 Anrakuji  安楽寺 Soto Shaka Nyorai Toi
87 Daigyoji  大行寺 Jodo  Amida Nyorai Heda
88 Shuzenji  修禅寺 Soto  Dainichi Nyorai Shuzenji
Bangai  Shuzenji Okuno-in  奥の院  Soto  Shuzenji
Bangai Shuzenji Shigetsu-den 指月殿 Soto Shaka Nyorai Shuzenji
Advertisements