61 to 80

 

Name ( Japanese) Denomination Deity Location
61 Hosenji  法泉寺 Soto Dainich Nyorai Minami Izu
62 Hodenji  法伝寺 Rinzai Minami Izu
63 Hoshunji  保春寺 Soto Kokuzo Bosatsu Minami Izu
64 Jiunji  慈雲寺 Soto Shaka Nyorai Minami Izu
65 Saifukuji  最福寺 Soto Kanzeon Bosatsu Minami Izu
66 Gandenji  岩殿寺 Shingon Yakushi Nyorai Minami Izu
67 Anrakuji  安楽寺 Soto Shaka Nyorai Minami Izu
68 Torinji  東林寺 Soto Yakushinyorai Minami Izu
69 Josekiji  定跡寺 Soto Yakushi Nyorai Minami Izu
70 Kinsenji  金泉寺 Jodo Amida Nyorai  Minami Izu
Name ( Japanese) Denomination Deity Location
71 Fushoji  普照寺 Shingon Minami Izu
72 Zenshu-in  禅宗院 Soto  Kanzeon Bosatsu Matsuzaki
73 Jozaiji  常在寺 Rinzai  Shaka Nyorai Matsuzaki
74 Eizanji  永禅寺 Rinzai  Shaka Nyorai Matsuzaki
75 Tennenji  天然寺 Jodo  Amida Nyorai Matsuzaki
76 Josenji  常泉寺 Jodo  Amida Nyorai Matsuzaki
77 Entsuji  円通寺 Rinzai Matsuzaki
78 Zenkaiji  禅海寺 Rinzai  Shaka Nyorai  Matsuzaki
79 Kenkyuji  建久寺 Rinzai  Kanzeon Bosatsu Matsuzaki
80 Kiichiji 帰一寺 Rinzai Matsuzaki

Next  81 to Bangai

Advertisements