41 to 60

 

Name ( Japanese) Denomination Deity Location
41 Kaizenji  海善寺 Jodo Amida Nyorai  Shimoda
42 Chorakuji  長楽寺 Shingon Yakushi Nyorai Shimoda
43 Daianji  大安寺 Soto Shaka Nyorai Shimoda
44 Koudaiji  広大寺 Soto  Seikanzeon Bosatsu Shimoda
45 Koyo-in  向陽院  Rinzai Kokuzo Bosatsu Shimoda
46 Beisanji  米山寺 Soto Yakushi Nyorai Shimoda
47 Ryumon-in  龍門院 Soto  Kongo Myo-O Shimoda
48 Hohonji  報本寺 Rinzai  Seikanzeon Bosatsu  Shimoda
49 Taibaiji  太梅寺 Soto Jizo Bosatsu Shimoda
50 Gentsuji  玄通寺 Soto  Kanzeon Bosatsu Minami Izu
Name ( Japanese) Denomination Deity Location
51 Ryuunji  竜雲寺 Soto Amida Nyorai Minami Izu
52 Soto-in  曹洞院 Soto Dainichi Nyorai Shimoda
53 Hotoku-in  宝徳院 Soto Fudo Myo-O Shimoda
54 Chokokuji  長谷寺 Soto Amida Nyorai Shimoda
55 Shufukuji  修福寺 Soto Yakushi Nyorai Minami Izu
56 Shozenji  正善寺 Soto Dainichi Nyorai Minami Izu
57  Seiryuji  青龍寺 Rinzai Kanzeon Bosatsu Minami Izu
58 Shogenji  正眼寺 Rinzai Minami Izu
59 Kaizoji  海蔵寺 Rinzai Minami Izu
60 Zenpukuji  善福寺 Shingon Dainichi Nyorai Minami Izu

Next  61 to 80

Advertisements