21 to 40

No Name (Japanese) Denomination Deity Location
21 Ryutakuji  龍沢寺 Rinzai Koyasu Kannon Bosatsu Mishima
22 Sofukuji  宗福寺 Soto Amida Nyorai Mishima
23 Tokoji  東光寺 Shingon Enmei Jizo Atami
24 Hannya-in  船若院 Shingon Fudo Myo-o Atami
25 Kozenji  興禅寺 Rinzai Juichimen Kannon Bosatsu Atami
26 Chokokuji  長谷院 Soto Atami
27 Torinji  東林寺 Soto Enmei Jizo Ito
28 Daiko-in  大江院 Soto Juichimen Kannon Bosatsu Ito
29 Ryuhowa  澄楽寺 Soto Shaka Nyorai Higashi Izu
30 Jisho-in  自性院 Soto Yakushi Nyorai Higashi Izu
No Name (Japanese) Denomination Deity Location
31 Tosen-in 東泉院 Soto Kanzeon Bosatsu Higashi Izu
32 Zenno-in 長温寺 Soto Juichimen Kanzeon Bosatsu Higashi Izu
33 Shojoji  正定寺 Rinzai Kanzeon Bosatsu Izunagaoka
34  Sanyo-in  三養院 Soto Shaka Nyorai Kawazua
35 Seisokuji  栖足寺 Rinzai Shaka Nyorai Kawazu
36 Joanji  乗安寺 Nichiren Kawazu
37 Jifuku-in  地福院 Soto Dainichi Nyorai Kawazu
38 Senpukuji  禅福寺 Soto Shaka Nyorai Shimoda
39 Kannonji  観音寺 Soto Kanzeon Bosatsu Shimoda
40 Gyokusenji  玉泉寺 Soto Shaka Nyorai Shimoda

Next 41 to 60

Advertisements