21 to 40

No Name (Japanese) Denomination Deity Location
21 Ryutakuji  龍沢寺 Rinzai Koyasu Kannon Bosatsu Mishima
22 Sofukuji  宗福寺 Soto Amida Nyorai Mishima
23 Tokoji  東光寺 Shingon Enmei Jizo Atami
24 Hannya-in  船若院 Shingon Fudo Myo-o Atami
25 Kozenji  興禅寺 Rinzai Juichimen Kannon Bosatsu Atami
26 Chokokuji  長谷院 Soto Atami
27 Torinji  東林寺 Soto Enmei Jizo Ito
28 Daiko-in  大江院 Soto Juichimen Kannon Bosatsu Ito
29 Ryuhowa  澄楽寺 Soto Shaka Nyorai Higashi Izu
30 Jisho-in  自性院 Soto Yakushi Nyorai Higashi Izu
No Name (Japanese) Denomination Deity Location
31 Tosen-in 東泉院 Soto Kanzeon Bosatsu Higashi Izu
32 Zenno-in 長温寺 Soto Juichimen Kanzeon Bosatsu Higashi Izu
33 Shojoji  正定寺 Rinzai Kanzeon Bosatsu Izunagaoka
34  Sanyo-in  三養院 Soto Shaka Nyorai Kawazua
35 Seisokuji  栖足寺 Rinzai Shaka Nyorai Kawazu
36 Joanji  乗安寺 Nichiren Kawazu
37 Jifuku-in  地福院 Soto Dainichi Nyorai Kawazu
38 Senpukuji  禅福寺 Soto Shaka Nyorai Shimoda
39 Kannonji  観音寺 Soto Kanzeon Bosatsu Shimoda
40 Gyokusenji  玉泉寺 Soto Shaka Nyorai Shimoda

Next 41 to 60